طول عمر ما
سن وسال ماست
عرض عمر ما
قیل وقال ماست
ارتفاع عمر
پرّ و بال ماست
حجم عمر ما
                       کمال ماست
انتخاب کن عزیز...
زنده یاد مجتبی کاشانی  هم عمر ما را
اینچنین به زیبایی به تصویر کشیده است.
راستی این هم یادم آمد از محمد فرخی یزدی 
:
زندگی کردن من مردن تدریجی بود
آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم
خدایش بیامرزد! نمی دانم می دانید یا نه: لبهای فرخی یزدی
را به هم دوختند و در 25 مهر 1318 در زندان قصر« من
می گویم » شهید شد.
این یادداشت قرار بود درباره هزینه های تحصیلی دانشگاه
باشد اما به سمت و سویی دیگر کشیده شد. شاید حکمتی
داشت!؟ نمی خواهم این یادداشتهای دلی را به بوی ناسوت
بیالایم.
آن یکی در پستی دیگر.
خدانگهدارتان باد و علی یارتان...!
آمین!
 
* اینها ترجمه دقیق شعر نیست، حفظیات من است و مضمون شعر.
/ 0 نظر / 51 بازدید